นักสืบ

นักสืบ การกำหนดเงินเดือนนักสืบเอกชน นักสืบเอกชนและนักสืบเอกชน

นักสืบ

นักสืบ

นักสืบ การกำหนดเงินเดือนนักสืบเอกชน นักสืบเอกชนและนักสืบเอกชนที่พวกเขาจ้าง พรบนักสืบมีอะไรบ้าง และกฏหมายของนักสืบมีอะไรบ้าง บทความวันนี้ของเราจะมาพูดทั้งหมดที่เกี่ยวกับนักสืบ

นักสืบคืออะไร?

พระราชบัญญัตินักสืบเอกชน ซึ่งไม่เคยมีการประกาศใช้ ให้คำจำกัดความว่านักสืบคืออะไร ตามคำจำกัดความนี้ ซึ่งเป็นร่างและยังไม่ได้ตรา นักสืบเอกชนคือผู้ที่กระทำการแทนบุคคลจริงและนิติบุคคล รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด โดยจำกัดเฉพาะความต้องการของ บุคคลเหล่านี้และอยู่ในขอบเขตของข้อบังคับทางกฎหมาย

นอกจากนี้ นักสืบเอกชนคือบุคคลที่สืบสวนการข่มขืนกับบุคคลจริงและทางกฎหมาย และพยายามทำลายพวกเขา หากได้รับการร้องขอ นักสืบเอกชนยังให้บริการเพื่อปกป้องอาคารและทรัพย์สินของประชาชนและสถาบันที่พวกเขาให้บริการ

ตามร่างกฎหมายนักสืบเอกชน หากนักสืบเอกชนหรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่ามีการก่ออาชญากรรมในขณะทำกิจกรรม ในกรณีนี้ต้องแจ้งหน่วยงานทางกฎหมายและดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการหายตัวไปของหลักฐานการก่ออาชญากรรม .

 

การกำหนดเงินเดือนนักสืบเอกชน

ข้อเท็จจริงที่ว่ากฎหมายนักสืบเอกชนไม่ได้ถูกตราขึ้นในทุกโอกาสนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์ ถือเป็นข้อบกพร่องอย่างยิ่งที่กฎหมายฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้ในขณะที่อาชีพนักสืบเอกชนกำลังพัฒนาในด้านหนึ่ง ความต้องการบริการติดตามและวิจัยนักสืบเอกชนเพิ่มขึ้น และความต้องการนักสืบเอกชนรายใหม่เกิดขึ้นทุกวัน ในปีพ.ศ. 1994 ได้มีการหารือและยอมรับร่างกฎหมายฉบับแรกในรัฐสภา แต่ไม่ได้รับการอนุมัติจากประธานาธิบดีในขณะนั้น น่าเสียดายที่ร่างดังกล่าวไม่มีโอกาสได้อภิปรายในสภาอีก

หนึ่งในกิจกรรมแรกของสมาคมนักสืบ ที่ปรึกษาและนักวิจัยเอกชน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2006 และเริ่มดำเนินการทันที คือการพิจารณาและดำเนินการร่างกฎหมายฉบับนี้ ในการศึกษาเหล่านี้ นักสืบเอกชน บิลออกมาแล้ว อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสมาคมจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ร่างนี้ยังไม่ได้ประกาศใช้

การไม่มีกฎหมายนักสืบเอกชนเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาอาชีพนี้ต่อไป เพราะทั้งคุณสมบัติของนักสืบเอกชนและผู้ช่วยวิจัยเอกชนที่จะเข้าสู่อาชีพนี้ไม่ได้รับการกำหนดหรือหลักการทำงานและหลักการของวิชาชีพนี้ นอกจากนี้ ยังไม่ได้กำหนดจัดตั้งและหลักการทำงานของสำนักงานนักสืบเอกชนและสถาบันวิจัยเอกชน ที่สำคัญกว่านั้น ไม่มีพื้นฐานสำหรับวิธีการตรวจสอบและควบคุมบริษัทเหล่านี้ให้อยู่ภายใต้การควบคุม

ในแง่กฎหมาย ความไม่แน่นอนทั้งหมดเหล่านี้ครอบคลุมอยู่ในกรอบของข้อบังคับทางกฎหมายอื่นๆ ที่มีอยู่ ซึ่งเหมาะสำหรับอาชีพนักสืบเอกชน กิจกรรมนักสืบเอกชนพยายามที่จะดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายการค้า กฎหมายภาระผูกพัน กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎระเบียบทางกฎหมายอื่น ๆ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ บริษัทนักสืบเอกชนมืออาชีพและสถาบันวิจัยเอกชนที่พยายามทำงานอย่างถูกต้องให้บริการตามระเบียบจริยธรรมและระเบียบการทำงานด้านอาชีพนักสืบที่จัดทำและเผยแพร่โดยสมาคม

โดยธรรมชาติแล้ว จะไม่มีการจัดองค์กรภายในสุญญากาศทางกฎหมาย การขาดสิ่งนี้ทำให้เกิดการขาดภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับบริการที่ได้รับ ไม่มีกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับบริการนักสืบเอกชน

บริษัทนักสืบเอกชนและสถาบันสืบสวนเอกชนทุกแห่งกำหนดค่าธรรมเนียมที่พวกเขาต้องการ โดยขึ้นอยู่กับขนาด ความแข็งแกร่งในแง่ของบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค ภาพลักษณ์ในตลาด โอกาสในการแข่งขัน และความแพร่หลายทั่วประเทศ หรือจะกำหนดโดยการเจรจาร่วมกับบุคคลหรือองค์กรที่ขอใช้บริการ ทำให้ยากสำหรับบริษัทขนาดเล็กโดยเฉพาะในการแข่งขัน

เกณฑ์อื่นๆ ที่มีผลต่อค่าธรรมเนียมที่ขอ ได้แก่ ประเภท ลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขการให้บริการ พื้นที่ที่ต้องติดตามหรือสอบสวน จำนวนวันที่รับบริการ และจำนวนนักสืบเอกชนและนักสืบเอกชนที่จะได้รับมอบหมาย การเรียน.

 

นักสืบเอกชนและนักสืบเอกชนที่พวกเขาจ้าง ส่วนใหญ่ให้บริการดังต่อไปนี้เพื่อประโยชน์ของบุคคลและองค์กร:

 • ตรวจสอบว่าคู่สมรสหรือสมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมหรือนิสัยที่ไม่ดีที่จะเป็นอันตรายต่อความสามัคคีในครอบครัวหรือไม่
 • การค้นหา ค้นหา และระบุที่อยู่ของผู้สูญหายหรือไม่สามารถหาที่อยู่ได้
 • ค้นหาสินค้าที่ถูกขโมยหรือสูญหาย
 • ให้ความคุ้มครองอาคาร สิ่งติดตั้ง หรือสินค้าที่เป็นของบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับการคุ้มครอง
 • การรับรองความปลอดภัยของสถานประกอบการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครอบคลุมโดยกฎหมายองค์กรความมั่นคงส่วนบุคคล
 • การสอบสวนว่าบุคลากรทุกระดับที่ทำงานในวิสาหกิจพาณิชยกรรม โรงงาน บริษัท โรงงานผลิตหรือสถานที่ทำงานที่คล้ายคลึงกันมีความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อนายจ้างหรือไม่ และร่วมมือกับองค์กรอื่นที่ต่อต้านองค์กรที่พวกเขาทำ ทำงานให้กับ.
 • เฝ้าติดตามว่าคนที่ทำงานในร้านค้าขนาดใหญ่ทุกประเภท หน่วยงาน ซูเปอร์มาร์เก็ต และสถานที่ทำงาน ที่เปิดให้ผู้คนเข้าและออกจากสถานที่เหล่านี้ ไม่ว่าจะขโมยหรือทำลายอสังหาริมทรัพย์และเครื่องจักรที่มีอยู่ และป้องกันพฤติกรรมที่เป็นอันตราย
 • การตรวจสอบสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่บุคคลหรือองค์กรเป็นเจ้าของเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้ และสิทธิและลูกหนี้ของบุคคลภายนอก
 • นอกจากนี้ การสนับสนุนทางกฎหมาย กฎหมายครอบครัว สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา อุบัติเหตุ แบล็กเมล์ การบัญชีปลอม การฉ้อโกง การฉ้อโกง การติดตาม และการวิจัยที่คล้ายกันอื่นๆ

 

พรบนักสืบ

ในทิศทางนี้ความพยายามของสำนักงานนักสืบเอกชนและสถาบันวิจัยเอกชนตลอดจนร่างการศึกษาของสมาคมนักสืบเอกชนที่ปรึกษาและนักวิจัยยังไม่เพียงพอ เมื่อพิจารณาจากช่วงปี พ.ศ. 1994 เมื่อร่างกฎหมายฉบับแรกถูกส่งไปยังรัฐสภา จนถึงทุกวันนี้ ก็ยากที่จะเข้าใจเหตุผลของเรื่องนี้

หน่วยงานนักสืบเอกชนและสถาบันวิจัยเอกชนซึ่งกลายเป็นอุตสาหกรรมและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประสบกับข้อเท็จจริงที่กฎหมายยังไม่ได้มีการตราขึ้น เพราะในภาวะสุญญากาศทางกฎหมายนี้ บริษัทปลอมจำนวนมากที่แนะนำตัวเองอย่างมืออาชีพและดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องก็เกิดขึ้นเช่นกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย การที่องค์กรเหล่านี้ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรม และผู้ที่เชื่อในการฉ้อโกงนั้นขึ้นอยู่กับกฎระเบียบทางกฎหมาย การสร้างเกณฑ์และกระบวนการที่จำเป็น และการกำหนดและการดำเนินการตามมาตรการคว่ำบาตร

ด้วยกฎหมายอำนาจและความรับผิดชอบของ บริษัท จริงและกฎหมายที่ให้บริการนักสืบเอกชนตลอดจนนักสืบเอกชนและนักสืบเอกชนที่ทำงานใน บริษัท เหล่านี้จะถูกกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทำงานของพวกเขาจะถูกเปิดเผยคุณสมบัติที่พวกเขาต้องมี จะถูกกำหนดและที่สำคัญกว่านั้นคือจะกำหนดหลักการของการรับสมัครอาชีพนักสืบและการเลิกจ้างจากวิชาชีพและวิธีการ

นอกจากนี้ หน่วยงานทางการที่จะดำเนินการตามขั้นตอนเกี่ยวกับนักสืบเอกชนและนักสืบเอกชน และบุคลากรอื่นๆ ที่จะทำงานในบริษัทเหล่านี้จะถูกกำหนด ตัวอย่างเช่น ร่างกฎหมายคาดการณ์การจัดตั้งคณะกรรมการนักสืบเอกชน หัวหน้าคณะกรรมการชุดนี้ ซึ่งได้รับการออกแบบให้สังกัดกระทรวงมหาดไทย จะเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกในคณะกรรมการนี้จะเป็นรองผู้อำนวยการทั่วไปสองคน ซึ่งแต่งตั้งโดยกระทรวงยุติธรรม รองอธิบดีกรมสรรพากร ความปลอดภัย รองผู้บัญชาการทหารบกและหัวหน้าแผนกความมั่นคงสาธารณะของอธิบดีกรมความมั่นคง

นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการนักสืบเอกชนจังหวัดขึ้นในแต่ละจังหวัด คณะกรรมการนี้จะเรียกประชุมภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการ และสมาชิกในคณะกรรมการจะเป็น ผบ.ตร. หรือ ผบ.ตร. ที่ได้รับมอบหมาย ผบ.ตร. หรืออัยการที่ได้รับมอบหมาย ผบ.ทบ. หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผจก.ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายความมั่นคงสาธารณะ

ตามร่างกฎหมายจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตให้เป็นนักสืบเอกชน จำเป็นต้องยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการนักสืบเอกชนจังหวัดเพื่อขอรับใบอนุญาต คณะกรรมาธิการจะตรวจสอบคำขอภายใน 60 วันในแง่ของเงื่อนไขในการเป็นนักสืบเอกชนที่อธิบายไว้ในกฎหมายและจะทำการตรวจสอบความปลอดภัยด้วย จากนั้นเขาจะส่งผลการประเมินไปยังคณะกรรมการนักสืบเอกชน คณะกรรมการนักสืบเอกชนจะตัดสินใจภายใน 45 วัน

จะเห็นได้ว่าประเด็นดังกล่าวได้รับการจัดการอย่างจริงจังในร่างกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น รัฐสภาไม่เคยผ่านร่างรัฐธรรมนูญและไม่สามารถตรากฎหมายได้

 

 

มาดูร่างกฎหมายว่าด้วยนักสืบเอกชนที่เผยแพร่ในห้องโถงรัฐสภาตั้งแต่ปี 1994 กัน ในร่างกฎหมายกำหนดเงื่อนไขการรับอาชีพนักสืบเอกชนดังนี้

 • ในการที่จะเป็นนักสืบเอกชน ก่อนอื่น จำเป็นต้องเป็นพลเมืองตุรกี
 • ในส่วนของร่างระดับการศึกษานั้น แม้แต่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย XNUMX ปีก็ยังถือว่าไม่เพียงพอ ตามร่างนี้จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยสามปีในวิทยาลัย
 • ผู้ที่เกษียณอายุหรือลาออกโดยสมัครใจ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการตำรวจ ผู้บัญชาการตำรวจ หรือผู้ตรวจการในรัฐ สามารถเป็นนักสืบเอกชนได้หากมีการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วย
 • ผู้ที่เกษียณอายุหรือลาออกโดยสมัครใจหลังจากทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ในกองบัญชาการทหารบกเป็นเวลาสิบห้าปีสามารถกลายเป็นนักสืบเอกชนได้
 • ผู้ที่ทำงานเป็นผู้จัดการสาขาหรือสูงกว่าในองค์กรข่าวกรองแห่งชาติ และเกษียณอายุหรือลาออกโดยสมัครใจสามารถเป็นนักสืบเอกชนได้ หากได้รับความเห็นที่เหมาะสมจากปลัด MIT ว่าการทำงานเป็นนักสืบเอกชนไม่มีอันตราย
 • ผู้ที่เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและในฐานะผู้พิพากษา ทนายความ หรืออัยการมาอย่างน้อยสิบห้าปีก็สามารถเป็นนักสืบเอกชนได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ทนายความไม่สามารถเป็นทั้งทนายความและนักสืบเอกชนในเวลาเดียวกันได้
 • เงื่อนไขสุดท้ายสำหรับการเป็นนักสืบเอกชนในที่สุดคือใบเรียกเก็บเงินนักสืบเอกชนตามกฎหมายแล้วไม่มีสถานการณ์ใดที่ขัดขวางพวกเขาจากการเป็นนักสืบเอกชนได้

ในร่างกฎหมายว่าด้วยนักสืบเอกชน สถานการณ์ที่ขัดขวางไม่ให้เป็นนักสืบเอกชนมีดังนี้

 • ถูกพิพากษาให้จำคุกหนักหรือจำคุกเกินหกเดือน เว้นแต่ความผิดฐานประมาทและความผิดบางประการ
 • การถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานก่ออาชญากรรมต่อรัฐ แม้ว่าจะได้รับการอภัยโทษในภายหลัง สำหรับอาชญากรรมที่น่าอับอาย เช่น การโจรกรรม การฉ้อฉล การปลอมแปลง การฉ้อฉล การติดสินบน และการใช้ศรัทธาในทางที่ผิด หรือการลักลอบขนของ การโกงการประมูลและการซื้ออย่างเป็นทางการ หรือการเปิดเผยความลับของรัฐ
 • เสียสถานะเป็นข้าราชการโดยกระทำความผิดทางวินัย
 • ล้มละลายแต่ไม่ฟื้นฟู
 • มีปัญหาทางร่างกายและจิตใจที่ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพนักสืบเอกชนได้อย่างเหมาะสม

 

 

นักสืบควรเป็นอย่างไร?

นักสืบเอกชนอย่างน้อยต้องปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณวิชาชีพที่อธิบายไว้ในประมวลจริยธรรมและระเบียบการทำงานที่จัดทำและเผยแพร่โดยสมาคมนักสืบเอกชน เนื่องจากยังไม่มีการออกกฎหมายนักสืบเอกชน กฎระเบียบที่เป็นปัญหาจึงได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของกฎระเบียบทางกฎหมายดังต่อไปนี้:

 • กฎหมายสมาคมหมายเลข 5253
 • ประมวลกฎหมายแพ่งของตุรกีหมายเลข 4721
 • ข้อบังคับสมาคมนักสืบเอกชน
 • มติสมัชชาสมาคมนักสืบเอกชน
 • การตัดสินใจของคณะกรรมการกลางสมาคมนักสืบเอกชน

ในส่วนที่สามของประมวลจริยธรรมและระเบียบการทำงานเรื่องหน้าที่ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของสมาชิกของสมาคม หน้าที่และอำนาจหน้าที่ของนักสืบเอกชนได้อธิบายไว้ดังนี้

 • ตรวจสอบว่าคนในครอบครัวมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อครอบครัวหรือมีแนวโน้มที่จะนิสัยไม่ดีหรือไม่
 • ค้นหาว่าคนที่หายไปหรือไม่สามารถได้ยินจากสดที่ไหน
 • ค้นหาสินค้าที่ถูกขโมยหรือสูญหาย
 • การพิจารณาว่าผู้จัดการอาวุโสและตัวแทนของบริษัทมีความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อนายจ้างหรือไม่ ว่าพวกเขาร่วมมือกับบริษัทอื่นที่ขัดต่อบริษัทที่พวกเขาทำงานด้วยหรือไม่
 • การสอบสวนว่าตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย หรือสาขาในเครือบริษัทดำเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาและจรรยาบรรณทางการค้าหรือไม่
 • การสอบสวนเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลหรือองค์กรที่ดำเนินการตามกระบวนการบังคับใช้และสิทธิและลูกหนี้ของบุคคลภายนอก
 • ภายในกรอบของกฎระเบียบทางกฎหมาย เช่น แบล็กเมล์ อุบัติเหตุ การฉ้อโกง การฉ้อโกง การสืบสวนการโจรกรรม การบัญชีปลอม กฎหมายครอบครัว สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การเรียกคืน การสนับสนุนทางกฎหมาย การสังเกตและติดตามผล การสืบสวนติดตามผลและกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง , กฎหมายการค้าและกฎหมายภาระผูกพัน การวิจัยอื่น ๆ ที่ร้องขอ นักสืบ

นักสืบเอกชนดำเนินการสืบสวนตามที่ลูกค้าร้องขอตามสัญญาและมีค่าธรรมเนียม ทั้งนักสืบเอกชนและหน่วยงานนักสืบเอกชนที่พวกเขาให้บริการไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับระหว่างบริการเหล่านี้แก่ใครก็ตาม พวกเขามีหน้าที่แสดงข้อมูลและเอกสารทั้งหมดและรายละเอียดทั้งหมดให้กับลูกค้าเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากพวกเขารู้ว่ามีการก่ออาชญากรรมในระหว่างการให้บริการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับตำรวจ ทหาร หรือกรมทหารราบ พวกเขาจะต้องให้ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่สำนักงานอัยการ ในแง่ของจรรยาบรรณวิชาชีพ หน่วยงานนักสืบเอกชนและนักสืบเอกชนไม่สามารถให้ข้อมูลและรายงานที่เป็นเท็จแก่ลูกค้าของตนได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *